دوره 1، شماره 3 و 4 - ( پاییز و زمستان 1394 1394 )                   جلد 1 شماره 3 و 4 صفحات 232-217 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

ناجی سعید، عسکری سمانه، مجید حیبی عراقی لیلا. نقدی بر داستان های فکری در برنامه درسی. 1. 1394; 1 (3 و 4) :217-232

URL: http://epebr.faslnameh.org/article-1-78-fa.html


چکیده:   (3970 مشاهده)

برنامــه فلســفه بــرای کــودکان و نوجوانــان مدتــی اســت کــه از ســوی مــدارس و
سـایر مراکـزی کـه در حـوزه تعلیـم و تربیـت کـودک کار میکننـد و نیـز از سـوی
دانشـگاهها بهویـژه در حوزههـای تعلیـم و تربیـت مـورد اسـتقبال قـرار گرفتهاسـت
و در ایـن زمینـه فعالیتهـای مختلفـی در ایـن مراکـز صـورت گرفتـه کـه در بخشـی
از آنهـا ایـن برنامـه تحـت عنـوان «آمـوزش تفکـر» مـورد توجـه واقـع شـده اسـت.
یکـی از ایـن فعالیتهـا ترجمـه و تدویـن کتابهـای درسـی بـرای کلاسهـای ایـن
برنامـه اسـت. آمـوزش و پـرورش کشـور کتابهایـی در ایـن زمینـه بـا هـدف تهیـه
ابزارهـای آموزشـی بـرای آمـوزش تفکـر بـه دانشآمـوزان و تولیـد محتـوای مرتبـط
بـا فکرپـروری متناسـب بـا برنامـه درسـی ملـی تهیـه کـرده اسـت از جملـه کتـاب

تفکـر و سـبک زندگـی پایـه هفتـم و هشـتم و کتـاب تفکـر و پژوهـش بـرای پایـه
ششـم و نیـز کتـاب
فعالیتهـای فکـری بـرای دانشآمـوزان (مقدمـهای بـر آمـوزش
فلســفه) ویــژه پنجــم ابتدایــی اســت کــه از ســوی معاونــت پژوهــش، برنامهریــزی
و منابــع انســانی آمــوزش و پــرورش بــه چــاپ رســیده اســت. امــا اینکــه ایــن
کتابهـا چقـدر بـه اهدافشـان (یعنـی فراهـم آوردن مقدمـات بـرای آمـوزش تفکـر)
رســیدهاند خــود محــل بحــث اســت و یکــی از مولفههــای موثــر در ایــن بحــث
کیفیــت داســتانها و محتواهایــی اســت کــه در ایــن کتابهــا طــرح شــدهاند. ایــن
داسـتانها اصـولاً بایـد قابلیـت اسـتفاده بـرای شـروع جریـان تفکـر در کلاسهـا را

داشــته باشــند و اینکــه آیــا ایــن قابلیــت در ایــن داســتانها وجــود دارد یــا نــه،
موضوعـی اسـت کـه در ایـن مقالـه بـه بررسـی گذاشـته میشـود.
بــا توجــه بــه اینکــه داســتانهای فکرپــروری بایــد دارای ویژگیهــا و
کاراییهـای لازم باشـند تـا در برنامههایـی کـه بـه همیـن منظـور طراحـی شـدهاند
مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد، در ایـن مقالـه بـا در نظـر گرفتـن الگوهـا و ویژگیهـای
متعــارف بــرای داســتانهای فکــری در برنامــه فبــک (کفایــت ادبــی، فلســفی و
روانشـناختی) بعضـی از داسـتانهای دو کتـاب
تفکـر و سـبک زندگـی پایـه هفتـم و
کتـاب فعالیتهـای فکـری بـرای دانشآمـوزان، بـر اسـاس کاراییهـا و ویژگیهـای
داسـتانهای فبـک مـورد بررسـی و نقـد قـرار گرفـت و ضعفهـای ادبـی، فلسـفی
و روانشــناختی آنهــا نشــان داده شــد. رویکــرد نقــد در ایــن مقالــه فقــط متوجــه
خــود داستانهاســت نــه ســاختار کتــاب، بــا ایــن هــدف کــه بــا مشــخص کــردن
ضعفهــای داســتانها، بتــوان بــه مؤلفــان و اقتباسکننــدگان ایــن داســتانها و
برنامهنویســان فبــک، در برطــرف کــردن ضعفهــا و بهبــود کیفیــت تولیداتشــان
کمــک کــرد و در نتیجــه از داســتانهای خارجــی مســتغنی شــد

 

متن کامل [PDF 496 kb]   (575 دریافت)    

دریافت: 1395/6/6 | پذیرش: 1395/6/6 | انتشار: 1395/6/6

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روانشناسی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Ethic & Psychology & education Quarterly Book Review

Designed & Developed by : Yektaweb