فصلنامه نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روانشناسی- اخبار نشریه
فراخوان «جشنواره نقد کتاب» فراخوان «جشنواره نقد کتاب»

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مقالات فصلنامه نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روانشناسی در جشنواره نقد کتاب ثبت نام شدند. گفتنی است در دوره های قبل جشنواره، مقالاتی از این فصلنامه برگزیده شدند یا مورد تقدیر قرار گرفتند. 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روانشناسی:
http://epebr.faslnameh.org/find-1.43.10.fa.html
برگشت به اصل مطلب