فصلنامه نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روانشناسی                   برگشت به فهرست مقالات | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


چکیده:   (2669 مشاهده)
کتـاب چگونـه بـا شـخصیت خودشـیفته صحبـت کنیـم؟ اثـر جـون لچـکار اسـت
و نشـر دانـژه آن را در سـال 1395منتشـر کـرده اسـت. لچـکار در ایـن کتـاب بـا
نگاهـی تخصصـی بـه اَشـکال مختلـف خودشـیفتگی از منظـر روانپویایـی پرداخته
اســت. کتــاب در ده فصــل تدویــن شــده اســت. بــا مــد نظــر قــراردادن افــراد
خودشــیفته، انــواع حالتهــا و چگونگــی ظهــور و بــروز خودشــیفتگی را معرفــی
میکنــد و بــا ارائــه راهکارهایــی بــه خواننــده میآمــوزد کــه چگونــه بــا ایــن
افـراد تعاملـی سـازنده برقـرار کنـد. بیشـک همـه مـا تجربـه برخـورد بـا افـرادی
از ایـن دسـت را داریـم کـه خـود را تافتـه جـدا بافتـه میداننـد و بـه هیـچ عنـوان
عنـوان پذیـرای حضـور کسـانی کـه از آنهـا انتقـاد کننـد و یـا شایسـتهتر باشـند
نیســتند. بــا بهرهگیــری از آموزههــای ایــن کتــاب، کــه برگرفتــه از بررســیهای
روانپویایـی اسـت، میتوانیـم در برقـراری رابطـه بـا ایـن افـراد حرفهایتـر عمـل
کنیــم. «عالیجنــاب خودشــیفته،» «خودشــیفته بیمــار،» «خودشــیفته بدخیــم،»
«خودشــیفته ضداجتماعــی،» «خودشــیفته افســرده،» «خودشــیفته وسواســی ـ
اجبـاری،» «شـخصیت منفعـل
پرخاشـگر،» «خودشـیفته هنرمند،» «خودشـیفته
میانفرهنگـی» و «مـرور کلـی و افـکار پایانـی» عناویـن فصلهـای ایـن کتـاب را
تشـکیل میدهنـد. مخاطبـان ایـن کتـاب بهطـور عمـده روانشناسـان، مشـاوران
و رواندرمانگـران هسـتند.
متن کامل [PDF 432 kb]   (1 دریافت)    

دریافت: 1397/5/29 | پذیرش: 1397/5/29 | انتشار: 1397/5/29

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روانشناسی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Ethic & Psychology & education Quarterly Book Review

Designed & Developed by : Yektaweb