فصلنامه نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روانشناسی                   برگشت به فهرست مقالات | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


چکیده:   (2216 مشاهده)
قاعـده طلایـی اخـلاق - «بـا دیگـران چنـان رفتـار کن کـه میپسـندی با تـو رفتار
کننـد» - از کهنتریـن و نامدارتریـن مشـترکات اخلاقـی جوامع انسـانی اسـت و در
آموزههـای اخلاقـی تمـام سـنتهای دینـی بهتصریـح یـا تلویـح مطرح شـده اسـت.
کسـانی ایـن قاعـده را اصـل جامـع حاکم بر رفتـار انسـان دانسـتهاند و آن را چکیده
اخـلاق یـا عصـاره دیـن خواندهاند، و کسـانی در آن سـوی میـدان با طرح اشـکالات
نظـری و عملـی در معنـاداری و ارزشـمندی آن تردیـد کردهاند. در این نوشـتار، پس
از مقدمـهای کوتـاه دربـاره برخـی از وجـوه ایـن قاعـده، مهمتریـن منابـع انگلیسـی
موجـود در ایـن بـاب، اعـم از آکادمیـک و عمومـی، معرفـی خواهنـد شـد و سـپس
شـماری از مقـالات فارسـی منتشرشـده در این خصـوص همراه با پـارهای ملاحظات
انتقـادی از نظـر خواهند گذشـت.
1
متن کامل [PDF 384 kb]   (1 دریافت)    

دریافت: 1397/5/29 | پذیرش: 1397/5/29 | انتشار: 1397/5/29

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.