فصلنامه نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روانشناسی                   برگشت به فهرست مقالات | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


چکیده:   (2238 مشاهده)
انسـان ِ ها حیوانـات عقلانیانـد. افـزون بـر نظامهـای ادراک حسـی، شـناختی، و
انگیزشـی غنـیای کـه آنهـا بـا دیگـر موجـودات سـهیماند، شـیوه منحصر بـه فردی
ِ بـرای شـکلدهی بـه باورهـا و ترجیحات خـود دارند که نـه تنها غریزی بلکـه متأملانه
ِ
اسـت. انسـانها می ِ تواننـد با اسـتنتاج ِ منطقی، ارزیابی شـواهد و قرائن، و نیـز با احکام
ِ احتمـال ِ آمـاری بـه باورهـای خود شـکل دهنـد؛ و نیـز میتوانند بـا ارزشـگذاری طرز
عمل ِ هـای ِ بدیـل که مبتنی بـر اصول اخلاقی ِ اند و براسـاس ِ باورهایی دربـاره پیامدهای
ِ محتمـل ِ ایـن شـقوق بدیـل که به ِ صـورت عقلانی شـکل گرفته ِ انـد به ترجیحـات خود
ِ شـکل دهنـد و دسـت به انتخـاب بزننـد. نتایج همـه این اَ ِ شـکال اسـتدلال را میتوان
ِ حفـظ کـرد، ثبـت کـرد، و به دیگـران منتقل کـرد، و این کارها رشـد معرفـت و تمدن
را ممکـن می ِ سـازد. عقـل جهـان مـا را به وجود مـیآورد.
ّ ام ِ ـا عقـل بـر ایـن اتـکاء دارد کـه همیشـه مـواد ّ خـام را از ماهی ِ ـت حیوانـی و
پیشـاعقلانی ِ مان- از ادراک ِ حسـی، احساسـات، و امیـال طبیعـی- بـه دسـت آوریـم.
ِ سـطحی بینابینـی از حکـم و داوری ُ ناهشـیار
1نیـز وجـود دارد (بعضـی از آنهـا را از
ِ طریـق تجاربمـان یـاد میگیریـم) کـه بسـیار سـریع ِ تر از اسـتدلال ُ هشـیار عمـل
می ِ کنـد و بـرای ِ هدایـت ِ جهـان در مواقـع ِ خطیـر ضـرورت دارد. ربط و نسـبت میان
ایـن قـوا ربـط و نسـبتی پیچیـده اسـت. حتـی وقتـی کـه فکـر می ِ کنیـم کـه بـرای
ِ رسـیدن به پاسـخ درسـت به یک پرسـش ِ نظـری یا یک مشـکل عملـی از عقل بهره
میگیریـم- اینکـه داده ِ هـای مرتبـط را هوشـیارانه لحـاظ میکنیـم- اسـتدلالمان
ممکـن اسـت بهصـورت باواسـطه ِ تر، و بدون اطـلا ِ ع ِ ما، متأثـر از نیروی غریزی باشـد
کـه بـا اسـتدلال همزیسـتی دارد.
دانیـل کانمـن یکی از روانشناسـانی اسـت که بیشـترین کار را انجام داده اسـت ...
متن کامل [PDF 457 kb]   (1 دریافت)    

دریافت: 1397/5/29 | پذیرش: 1397/5/29 | انتشار: 1397/5/29

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روانشناسی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Ethic & Psychology & education Quarterly Book Review

Designed & Developed by : Yektaweb