فصلنامه نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روانشناسی                   برگشت به فهرست مقالات | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


چکیده:   (807 مشاهده)
حضـور میـراث اخـلاق یونانـی (خصوصـاً افلاطونـی و ارسـطویی) در آثـار اخـلاق
فلســفی در جهــان اســلام آشــکار اســت. بــا ایــن حــال، همچنــان پرســشهای
فراوانـی دربـاره ایـن میـراث قابـل طـرح اسـت: چـه ایدههایـی از فیلسـوفان یونـان
باســتان در نظــر اخلاقپژوهــان مســلمان مقبــول افتــاده اســت؟ ایــن ایدههــا
چقــدر در آثــار آنهــا تعیینکننــده بودهانــد؟ پذیــرش ایــن ایدههــا تــا چــه
انـدازه بـا بازسـازی و تکمیـل همـراه بـوده اسـت؟ بهرغـم اهمیـت ایـن سـؤالات
بـرای فهـم میـراث اخـلاق اسـلامی و تاریـخ آن، کمتـر تلاشـی بـرای پاسـخ بـه
آنهـا صـورت گرفتـه اسـت. در کتـاب
نظریـه اعتـدال در اخـلاق اسـلامی ()1395
نویسـنده کوشـیده اسـت بـا محوریـت قاعـده و نظریـه اعتـدال بـه ایـن پرسـشها
پاســخ دهــد و نشــان دهــد ریشــههای ایــده در آثــار فیلســوفان یونــان باســتان
کــدام اســت، فیلســوفان اســلامی چگونــه آنهــا را فهمیدهانــد، و نــکات ابتــکاری
فیلسـوفان مسـلمان دربـاره آن در چـه مـواردی اسـت.
متـن حاضـر صـورت مکتـوب نشسـتی بـا محوریـت کتـاب
نظریـه اعتـدال در
اخــلاق اســلامی
ِ اســت. در ایــن جلســه، دکتــر حســین اتــرک (نویســنده کتــاب
حاضــر و دانشــیار گــروه فلســفه، دانشــگاه زنجــان) گزارشــی از ایدههــای اصلــی
کتــاب ارائــه میدهــد و دکتــر محســن جــوادی (اســتاد و مدیــر گــروه فلســفه
اخـلاق، دانشـگاه قـم) بـه بعضـی نـکات توجـه میدهـد کـه مسـتلزم بررسـی و
واکاوی بیشـتر اسـت. ایـن نشسـت در اردیبهشـت مـاه 1396بـه دعـوت و میزبانـی
«خانــه اخلاقپژوهــان جــوان» برگــزار شــده اســت. گفتنــی اســت متــن حاضــر
مدیـون همـکاری و کمـک میثـم غلامـی و سـید محسـن اسـلامی اسـت
متن کامل [PDF 330 kb]   (1 دریافت)    

دریافت: 1397/5/29 | پذیرش: 1397/5/29 | انتشار: 1397/5/29

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روانشناسی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Ethic & Psychology & education Quarterly Book Review

Designed & Developed by : Yektaweb